Historia och modernitet

Sverige har historiskt varit ett land med en stark kultur kring jordbruk, med särskilda milstolpar där utvecklingen särskilt växt. Mellan 1850- och 1900 fördubblade Sverige sin tillgängliga åkermarker med hjälp av nyodling och industriella maskiner såsom självgående traktorer. 1954 började mjölk säljas i Tetra Pak, ett resultat av den växande mejeriindustrin och konsumtionen av mjölk som särskilt ökade 1920 när de svenska mejerierna bildade en förening för att informera folk om mjölk. Särskilt lyckad var satsningen mot skolor, som anammade mjölk som en vanlig del utav skolbarnens kost.

Svensk mejeriproduktion

I det svenska jordbruket är mjölk- och mejeriproduktionen en sektor som står för nästan 20 procent av värdet för hela den svenska jordbruksproduktionen. Sektorn är även kopplad till nötköttsproduktionen, då djuren från mjölkproduktion står för nästan 60 procent av det svenska nötköttet. Mejeriprodukter har historiskt hållit sig stabila i både produktion och förbrukning över landet, men 2018 såg vi det lägsta siffrorna för inhemsk produktion och export på tio år, samtidigt som förbrukningen sjunkit. Däremot såg året den största importen av mejeriprodukter på tio år.

Avregleringen och återregleringen av det svenska jordbruket

1990 beslutade Riksdagen att jordbruket skulle avregleras, i samband med den rad reformer för livsmedelspolitiken vid tillfället. Tidigare hade jordbruket reglerades för att hålla den inhemska prisbildningen skild från priserna på världsmarknaden. Det argumenteras för att regleringen inte gynnade konsumenterna. Det uttrycktes även en tro att avskaffandet av stödet till det svenska jordbruket skulle underlätta för Sverige att bli medlem i EG. Ett av det största reformerna var införandet av det så kallade omställningsstödet, som gick ut på att ge bidrag till bönder som ställde om mark till jordbrukbar mark som inte användes.

Efter ingången i EG medlemskapet så ökade regleringen av jordbruket återigen. Efter att det var faktum att Sverige gick med i EU tilläts bönder som tidigare anslutit sin mark till omställningsprogrammet att föra tillbaka sin mark till jordbruksproduktion. Under perioden efteråt så gick Sverige med på den reglering som utsattes av EU som ett krav för att få ta del av bidrag till jordbruk från EU samarbetet. Samtidigt har Sverige ökat sin kontroll över kvalitén på jordbruket och har hårdare krav för miljövänligt jordbruk och uppfödning av djur än andra EU länder.